Ter Info.

Mevrouw SCHALANDRIJN Ghislaine
echtgenote van wijlen Eduard De Clerck
geboren te Brugge op 2 november 1937 en er
onverwacht thuis overleden op 25 december 2018

De uitvaartdienst, waartoe wij u uitnodigen, zal plaatsvinden
op woensdag 2 januari 2019 om 10.30 uur in de aula van het
crematorium Blauwe Toren, Zeelaan 2 te Brugge, gevolgd
door de crematie en uitstrooïing van de as op de begraafplaats aldaar.

Samenkomst in het crematorium om 10.15 uur

Rouwadres: Hogendaledreef 47, 8020 Oostkamp
Online condoleren kan ook op www.vanheste.be

 

Seniorenbeleid Oostende

Acties Seniorenbeleid 2018

1.  Het uitwerken van een actieplan die kan leiden tot een leeftijdsvriendelijke Stad.
Bewustmaking van het belang van de ondertekening "The Covenant on Demographic change" ism World Health organisation en age friendly Europe.
Thema's: Publieke ruimte en gebouwen, Mobiliteit, Wonen, Sociaal-culturele participatie, Respect en sociale inclusie, Burgerlijke participatie en tewerkstelling , Communicatie en informatie, Gemeentelijke ondersteuning en zorg (gezondheid en diensten)

2. Vervolgtraject van het ouderenbehoeftenonderzoek:

Na de focuSgroepen met senioren en professionelen rond het BIM project nl. (pos) Beeldvorming, Isolement, Mobiliteit. Worden korte-, middel- en lange termijnacties ontwikkeld en vormgegeven

3. Informatie en opleiding

Zilverunief
Zilverbeurs :
Zilverrock:
Zilverdans :
Zilverscherm : elke tweede dinsdag van de maand. Seniorenbeleid van de stad Oostende organiseert zilverscherm in samenwerking met Kinepolis Oostende. Op deze manier worden films laagdrempelig aangeboden op maat van de senioren. Het gaat om reviews die elke tweede dinsdag van de maand worden aangeboden aan een democratische prijs van 5,50 euro.


6.      Intergenerationeel:
Huis van het kind - Louisa is er ook om grootouders te ondersteunen!
Kleinkinderen zijn over het algemeen een bron van vreugde in het leven van ouder wordende mensen. Grootouders spelen een belangrijke rol in het leggen van de link tussen het verleden, het heden en de toekomst. De oudste generatie is voor het kleinkind de belangrijkste schakel met het verleden. Toch spreekt men van de sandwichgeneratie. Vele grootouders zitten geprangd tussen kinderen, hun kleinkinderen en de noden van hun eigen hoogbejaarde ouders.
Twee werkende ouders zijn vandaag de norm in een gezin. En die jonge ouders rekenen op hun eigen ouders om de kinderen op te vangen: soms, vaak, heel vaak...
Daarenboven staat het traditionele gezinsmodel zwaar onder druk. Nieuw samengestelde gezinnen, eenoudergezinnen, kangoeroewonen,... er bestaat een toenemend aantal nieuwe gezinsvormen.
Professionele ondersteuning voor grootouders is dikwijls niet aan de orde. Meestal worden de kinderen en/of kleinkinderen ondersteund en begeleid. Bij grootouders rust er toch een vorm van taboe om met (opvoeding) problemen of vragen naar buiten te komen.
Grootouders kunnen elke donderdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur terecht met vragen rond opvoeding van hun kleinkinderen in het Huis van het kind - Louisa in de Louisastraat
Je kun er terecht om andere grootouders te ontmoeten of professioneel advies en informatie omtrent: Opvang, Bemiddeling, Echtscheiding, Familierechtbank, Vrije tijd, Zakgeld en geschenken, Neen zeggen, Schuldgevoel, Waarden en normen,...
7.      Dienstverlening:
Leif infopunt in stadhuis : eerste en derde donderdag van de maand tussen 17.15 u en 19.30 uur op. Afspraak 050/34.07.36 (weekdagen tussen lOu en 17u).
Opvolging pensioenpunten.
8.      Interreg project: Stay Active Independent Longer
Stay Active and Independant for Longer (SAIL) is een internationaal project waarbij onverwachte combinaties gemaakt worden tussen de vrijetijdssector en de
gezondheidsindustrie met als doel het langer actief en onafhankelijk houden van ouderen.

Het doel is dat zij minder afhankelijk worden van traditionele gezondheids- en sociale
voorzieningen.
Sociale innovatie
SAIL beoogt dit door middel van sociale innovatie met behulp van co-creatie, waarbij onverwachte combinaties tussen gezondheidszorg en toerisme worden gecreëerd. Denk aan co-creatie tussen organisaties uit verschillende sectoren, maar juist ook door de eindgebruikers te betrekken vanaf de start van het proces. Nieuwe (duurzame) business modellen bieden ondernemers en organisaties volop kansen om in te spelen op huidige relevante trends en ontwikkelingen naar gezond leven en gezondheidspromotie, waardoor men een innovatief aanbod kan opbouwen dat voor langere tijd relevant kan zijn.
Pilots
Een tiental pilots worden uitgevoegd binnen de vier betrokken landen, waarbij alle pilots wetenschappelijke ondersteuning krijgen van deelnemende partner onderwijsinstellingen. Voor Nederland en België is dit HZ University of Applied Sciences, ledere pilot zal vier fasen doorlopen: de verkennende fase, de ontwerp & ontwikkelfase, de testfase en de evaluatiefase. Deze onderzoeksopzet zorgt ervoor dat de resultaten uit de pilots onderling met elkaar vergeleken kunnen worden en biedt andere geïnteresseerde organisaties een basis om met een soortgelijk project gestructureerd aan de slag te gaan.
Alle pilots vallen of onder het thema 'Welzijn en Voeding' of onder het thema 'Sport en Bewegen'.
Seniorenbeleid van het Stadsbestuur Oostende zet in op 2 van de drie te kiezen pilots nl. beweging en welbevinden.
Pilot beweging : Beweeg aan zee
Uit het resultaat van het ouderenbehoeftenonderzoek bij 500 senioren in Oostende blijkt dat 80 jaar een breekpunt vormt bij ouderen qua mobiliteit. Er is een duidelijk verband tussen stijgen van de leeftijd en minder mobiliteit.
Mogelijke acties : Zitbanken/plasplan, Bewegingsaanbod oefeningen aan zitbanken, Sessies Start 2 Walk, Trappers aan zitbanken
Pilot welbevinden : De vrijetijdsmobiel
Uit het resultaat van het ouderenbehoeftenonderzoek bij 500 senioren in Oostende blijkt dat de 70-79 jarigen vaker ernstige eenzaamheid ervaren. Ouderen met een lager inkomen zijn meer ernstig eenzaam dan ouderen die een hoger inkomen hebben.
Mogelijke acties : Stimuleren van participatie aan vrijetijdsinitiatieven zoals sportevenementen, cultuur en shopping, vervoer van mindermobiele senioren naar vrijetijdsinitiatieven, Particulier vervoer met tussenkomst in tickets, collectief vervoer via fietstaxi's.
TOTAAL BUDGET verspreid over 4 jaar: 290.690,50 euro
9. Seniorenadviesraad Oostende
Vergaderingen:
Maandelijks Dagelijks bestuur Algemene vergadering
Werkgroepen:
Werkgroep Veiligheid, Werkgroep Sport, Werkgroep Seniorenweek
Activiteiten :
Verbroedering Oudenaarde
Overkoepelend Petanquetornooi
Seniorenweek: 19 t/m 24 november
Financiële Ondersteuning:
Dagelijks bestuur: 7500,00 euro
Seniorenverenigingen: 15000,00 euro

Alle info op onderstaande website

https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/a/seniorenbeleid/e98c7008-755a-4f5c-9b00-58d61559ab8a


Heren en Dames : Gelieve hieronder de laatste update te willen vinden van onze komende activiteiten in de marineclub. Evenementen in het rood zijn de laatst genoteerde reserveringen.
 Activiteiten 2017  en 2018

 

 

 

 

December

Maandag 31 december 2018

Oudejaarsavondmaaltijd

 

 

 

OOSTENDE
Herman bij ex-onderofficieren gehuldigd als trouw lid
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Koninklijke Maatschappij der ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht zette het bestuur op donderdag 12 januari Herman Vandenberghe in de bloemen. Herman werd gedecoreerd wegens zijn 5-jarig lidmaatschap. Maandelijks komen de leden van deze vaderlandslievende vereniging bijeen in het Koninginnehof in het Bosje. Het bestuur bestaat uit Eddy Coenye, Pierre Pauwels, Jacques Somers, Maurice Lason, John Verpoucke, Pierre Kimpe en Gilbert Possenier. (Foto BVO)

Deelnemersbestuur

Groep deelnelmers aan de receptie en bestuur

 

De vrijetijdspas jouw voordeelkaart voor vrije tijd

Alle info op https://www.uitinoostende.be/